นโยบายการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อม และคืนเงิน

นโยบายการรับเปลี่ยน-คืน-ซ่อมสินค้า และคืนเงิน

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการสั่งซื้อสินค้ากับ  www.pmit.co.th บริษัทมีนโยบายรับคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า  (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการคืนสินค้าที่ทางบริษัทกำหนด)  เมื่อบริษัทได้รับคำขอคืนสินค้าจากลูกค้า พร้อมทั้งได้รับสินค้าคืนจากท่านแล้ว ฝ่ายตรวจสอบสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้าและความถูกต้อง หลังจากนั้น แผนกบริการลูกค้าของ  www.pmit.co.th   จะติดต่อท่านผ่านทาง โทรศัพท์ หรือไลน์ เพื่อแจ้งกระบวนการเปลี่ยนคืนสินค้า หรือการคืนเงิน บริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่าน  ซึ่งการขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้าบริษัทมีดังนี้

เงื่อนไขในการ เปลี่ยน-คืน-สินค้า

 1. กรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากตัวสินค้าเอง จากการขนส่งโดยรถบริษัท หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ  ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเอง โดยมีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้
 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานใดๆ ทั้งสิ้น)
 • ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ทางบริษัทฯยินดีที่จะเข้าไปรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด ทางบริษัทฯยินดีที่จะรับผิดชอบค่าส่งคืนสินค้า พร้อมดำเนินการส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับท่าน(โดยทางลูกค้าต้องส่งคืนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ คืนกลับมาที่บริษัทฯก่อน)

2. กรณีที่สินค้าถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ  แต่ลูกค้าไม่พอใจในตัวสินค้าโดยลูกค้ายังไม่เปิดใช้สินค้า  หรือกรณี อื่นๆ  นอกเหนือจากกรณีข้างต้น มีรายละเอียดในการขอเปลี่ยน-คืนดังต่อไปนี้

 • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สภาพสมบูรณ์ หมายถึง สภาพสินค้าเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานใดๆทั้งสิ้น).
 • ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร สามารถคืนสินค้ากับเจ้าหน้าที่ได้ทันที โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้ากลับคืน ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • หากบริษัทต้องส่งสินค้าใหม่กลับไปให้แก่ท่าน บริษัทขอเรียกเก็บค่าจัดส่งสินค้าดังกล่าวในทุกกรณี
 • หากเป็นสินค้าขนาดใหญ่ และทางลูกค้าให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปรับคืนจากลูกค้า  กรณีนี้จะมีค่าบริการไปรับสินค้าคืนเป็นเงินจำนวน  500 บาท /ครั้ง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการรับเปลี่ยน-คืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว

 เงื่อนไขการส่งซ่อมสินค้า

 • การส่งซ่อมสินค้าเป็นไปตามนโยบายการรับประกันของผู้ผลิตสินค้า
 • ลูกค้าในกรุงเทพมหานคร และซื้อสินค้ากับทาง www.pmit.co.th  จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเครื่องซ่อม และส่งคืน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าซ่อม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าขนส่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • หากลูกค้าไม่ได้ สั่งซื้อสินค้ากับทาง www.pmit.co.th  และทางลูกค้าประสงค์ให้เจ้าหน้าที่บริษัทไปรับสินค้าซ่อมจากลูกค้า  กรณีนี้จะมีค่าบริการเป็นเงินจำนวน  500 บาท /ครั้ง 

 เงื่อนไขสินค้าที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
 • สินค้าพวกถังขยะสแตนเลสที่เกิดความเสียหายจาก บริษัทขนส่งเอกชน
 เงื่อนไขการขอรับเงินคืน ค่าขนส่ง หรือโอนเงินค่าสินค้าเกิน หรือกรณีอื่น

สำหรับลูกค้าบุคคล
 • ใบเสร็จการชำระเงินค่าส่งสินค้า 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ (โดยชื่อในสำเนาบัตรประชาชนและชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น)
สำหรับลูกค้าองค์กร
 • ใบเสร็จการชำระเงินค่าส่งสินค้า 1 ฉบับ
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชี 1 ฉบับ (โดยชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อบริษัทของท่านในใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 180 วัน
 • การขอรับคืนเงินค่าส่งสินค้า ท่านจะต้องส่งเอกสารมาให้บริษัทฯที่  info@pmit.co.th
 • ทางบริษัทฯจะโอนค่าขนส่งคืนตามหมายเลขบัญชีที่ท่านได้ส่งมาเท่านั้น
 • เงินจะถูกโอนคืนภายใน 30 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯได้เอกสารครบถ้วน
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาในการขอรับเงินค่าขนส่งคืนแต่เพียงผู้เดียว
 • โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนมีการส่งคืนสินค้า
 • ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืน
บริษัท เพิ่มมิตรกรุ๊ป จำกัด
178/1 ถนนบางกระดี่  แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  10150
 

 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  0-2452-2786

 
ขอบพระคุณอย่างสูง

www.pmit.co.th

 

Visitors: 892,951